Prywatne usługi medyczne w Polsce będą warte ponad 34 mld zł

Jak wynika z raportu firmy badawczej PMR w 2013 r. rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce będzie wart 34,4 mld zł. W zeszłym roku rynek ten wzrósł w Polsce o około 4 proc. w porównaniu z 2009 r i osiągnął wartość 28,8 mld zł.

Jak wyjaśniają eksperci z PMR na wartość rynku, którą szacowali w swojej analizie składają się wizyty lekarskie ponoszone bezpośrednio z kieszeni pacjenta, opłaty w szarej strefie, abonamenty oferowane przez firmy medyczne, prywatne ubezpieczenia zdrowotne oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe oraz inne opłaty ponoszone bezpośrednio z kieszeni pacjenta. Analiza wartości rynku obejmuje również opłaty za leki i sprzęt medyczny, usługi rehabilitacyjne oraz badania diagnostyczne.

Spodziewany stabilny wzrot

W 2010 r., wskutek negatywnych skutków kryzysu ekonomicznego, wszystkie segmenty rynku prywatnej opieki zdrowotnej odnotowały niższą dynamikę wzrostu, niż w 2009 r. Eksperci z PMR podkreślają jednak, że dla wszystkich segmentów była to dynamika dodatnia.

– Najszybciej, w tempie dwucyfrowym rosły segmenty abonamentów medycznych i ubezpieczeń zdrowotnych, natomiast najniższą dynamikę zanotował segment opłat za leki i sprzęt medyczny – mówi Agnieszka Skonieczna, analityk rynku farmaceutycznego PMR i współautorka raportu.

PMR prognozuje, że w latach 2011-2013 rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce będzie rozwijał się w tempie około 6 proc rocznie i w 2013 r. jego wartość przekroczy 34 mld zł. Według Agnieszki Skonecznej dynamika wzrostu segmentu abonamentów i ubezpieczeń zdrowotnych pozostanie dwucyfrowa, podczas gdy dynamika wzrostu pozostałych segmentów będzie utrzymywać się na poziomie kilku procent.

Co z dodatkowymi ubezpieczeniami

Według PMR chociaż dynamika wzrostu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych będzie w kolejnych latach dwucyfrowa, bardziej dynamiczny rozwój segmentu nie będzie możliwy bez sprzyjających regulacji prawnych.

– Pierwszym krokiem w tym kierunku jest więc prawne zdefiniowanie czym jest prywatne ubezpieczenie zdrowotne i jaki jest jego zakres – uważa Agnieszka Skonieczna i dodaje, że obecnie taka definicja nie istnieje, a ubezpieczenia zdrowotne oferowane są w ramach ubezpieczeń majątkowych lub na życie.

Ministerstwo Zdrowia, próbując uregulować ten segment, w marcu 2011 r., zaprezentowało nowy projekt ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym, z którym wiązane są spore nadzieje.

Rewolucji nie będzie

Według PMR zaproponowane w projekcie ustawy rozwiązania nie pozwolą – wbrew oczekiwaniom – na przeprowadzenie efektywnej reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce i nie dadzą bodźca do rozwoju dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Głównym celem ustawy jest bowiem w pierwszej kolejności zabezpieczenie praw pacjentów korzystających ze świadczeń medycznych w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia, a dopiero później stworzenie ram prawnych dla funkcjonowania dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych.

Jak zauważają eksperci z PMR projekt ustawy spotkał się z krytyką wielu środowisk. Przedstawiciele prywatnych firm medycznych uznali za dyskryminujące zapisy mówiące o tym, że ulga podatkowa będzie przysługiwała wyłącznie na dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, które będą również mogły być finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Projekt negatywnie ocenili również: Polska Izba Ubezpieczeń, Pracodawcy RP, Naczelna Rada Lekarska i Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy.

Ulgi w 2013 r.?

Podstawowe założenie projektu Ministerstwa Zdrowia, mówiące o wprowadzeniu ulg podatkowych na zakup dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych wobec sprzeciwu Ministerstwa Finansów nie będzie również możliwe do realizacji w ciągu najbliższych kilku lat.

Ministerstwo Finansów argumentuje, że Polska znajduje się obecnie w procedurze nadmiernego deficytu i nie może wprowadzać nowych zwolnień i ulg, które obniżą dochody budżetu. Ewentualne wprowadzenie ulg będzie możliwe najwcześniej w 2013 r.

Ministerstwo Zdrowia odeszło na razie również od planów, które znalazły się w projekcie ustawy z lipca 2008 r., zgodnie z którymi miała nastąpić decentralizacja i demonopolizacja NFZ oraz dopuszczenie, od 2012 r., prywatnych ubezpieczycieli do konkurencji z NFZ na równych zasadach. Jeszcze w 2010 r. Ministerstwo zapowiadało, że w 2011 r. w dwóch województwach w Polsce ruszy program pilotażowy testujący takie rozwiązanie.

Źródło: PMR


Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>