Rynek prywatnych usług lekarskich rośnie

W latach 2015-2020 polski rynek prywatnej opieki zdrowotnej będzie rósł w tempie około 7% średniorocznie, a ubezpieczenia zdrowotnej będą najszybciej rozwijającym się segmentem rynku, wynika z raportu firmy badawczej PMR “Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce w 2015 r.”

Według PMR dynamika rynku prywatnej opieki medycznej będzie wzrastać w kolejnych latach, w związku ze stopniową poprawą ogólnej sytuacji ekonomicznej. Pozytywnie na rynek wpływać będą zwłaszcza wzrost PKB, wzrost konsumpcji prywatnej, wzrost średnich miesięcznych wynagrodzeń oraz spadek bezrobocia.

Mimo nieco niższych, niż we wcześniejszych latach dynamik wzrostu rynku abonamentów i ubezpieczeń zdrowotnych w latach 2017-2020, wzrost całkowitego rynku prywatnej opieki zdrowotnej nie zostanie zatrzymany, głównie za sprawą silnej dynamiki przewidywanej dla wydatków ponoszonych przez pacjentów z własnej kieszeni właśnie w tych latach.

Prywatne ubezpieczenia napotykają na trudności

Rynek ubezpieczeń zdrowotnych, jako niedojrzały i uzależniony od czynników makroekonomicznych, zanotował wyraźne zahamowanie dynamiki wzrostu w roku 2013 w stosunku do lat poprzednich. Historyczne dane pokazują bardzo duże wahania dynamiki rynku w tym segmencie. Wynika to z niskiej bazy, która z jednej strony umożliwia generowanie dużo wyższej dynamiki, niż w przypadku abonamentów, ale z drugiej strony powoduje to, że jednorazowe czynniki (np. wprowadzenie przez daną firmę polis zdrowotnych do oferty lub poszerzenie oferty w tym zakresie), powodują silne wahania.

W opinii ekspertów PMR popartej także opinią firm, z którymi przeprowadzono wywiady na potrzeby raportu, żadne istotne zmiany prawne nie nastąpią co najmniej w ciągu najbliższych 2-3 lat. Wynika to z faktu, iż w momencie przygotowywania raportu nie były prowadzone żadne prace nad ustawą o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych.

W latach 2015-2016, w sytuacji braku prawnych uwarunkowań rynku oraz niskiej bazy największy wpływ na rozwój rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych będą miały czynniki makroekonomiczne. Dopóki rynek ubezpieczeń nie nasyci się, czynniki makroekonomiczne będą na niego wpływać w największym stopniu.

Lata 2017-2020 to także okres dobrych prognoz makroekonomicznych. Należy spodziewać się wtedy osiągnięcia przez rynek pewnej stabilizacji i częściowego uniezależnienia się od czynników makroekonomicznych. Dlatego, mimo prognoz, które przewidują dalszy spadek bezrobocia w analizowanym okresie, nasycenie rynku spowoduje wtedy wyhamowanie dynamiki jego wzrostu.

Coraz chętniej płacimy bezpośrednio za usługę

Pomimo szybkiego rozwoju segmentu ubezpieczeń zdrowotnych, na rynku prywatnej opieki medycznej w najbliższych latach nadal będą dominowały usługi abonamentowe. Rozwojowi tego sektora sprzyja brak mocnych perspektyw dla segmentu ubezpieczeń zdrowotnych. Dlatego też w najbliższych latach rozwojowi usług abonamentowych nie powinien zagrozić plan wejścia firm ubezpieczeniowych w sektor opieki zdrowotnej.

Motorem rozwoju, podobnie jak w poprzednich latach, będą ponadto: bardzo dobry marketing oraz zaplecze techniczne firm medycznych, którym udało się w sposób bardziej efektywny, niż towarzystwom ubezpieczeniowym dotrzeć do najważniejszych potencjalnych klientów (pracodawców), a także wzrastająca świadomość zdrowotna w społeczeństwie.

W dwucyfrowym tempie będą rozwijały się usługi FFS (fee-for-service, świadczenia płatne bezpośrednio z własnej kieszeni). W obliczu niedoboru podaży usług publicznej służby zdrowia i rosnących kolejek do specjalistów w ramach abonamentów medycznych oraz braku perspektyw na rozwiązanie tych problemów, rośnie chęć Polaków (zwłaszcza tych zamożniejszych) do prywatnego opłacania wizyt lekarskich, pobytów w szpitalu i usług rehabilitacyjnych. Dużą rolę w rozwoju tego segmentu ma przede wszystkim zależność od płac i dochodów.

Źródło: PMR


Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>