W czerwcu kongres ginekologii plastycznej

To drugi międzynarodowy kongres, organizowany przez Polskie Towarzystwo Ginekologii Plastycznej (PTGP). Odbędzie się w najbliższy weekend (25-26 czerwca) w Warszawie. – Na konferencję przyjadą lekarze z całego świata – zapowiada  dr n. med. Andrzej Barwijuk, szef PTGP

Uznany ginekolog dr n. med. Andrzej Barwijuk zwraca uwagę, że II Międzynarodowy Kongres Ginekologii Plastycznej i Estetycznej to duże, dwudniowe wydarzenie. – Spodziewamy się wykładowców z Włoch, czy ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Pojawią się też znakomici polscy fachowcy, ludzie którzy zajmują się tematyką ginekologii plastycznej i estetycznej od wielu lat – opowiada w rozmowie z “Rynkiem estetycznym”.

Będziemy prezentować nowości w tej dziedzinie, ale również sprawdzone praktyki poparte wieloletnim doświadczeniem – zapowiada ginekolog. Jak zauważa temat ginekologii estetycznej jest chyba najprężniej rozwijającym się sektorem i jest przyszłością wielu lekarzy.

Zadaniem naszego towarzystwa jest nie tylko popularyzacja wiedzy, ale również standaryzacja procedur, raportowanie o powikłaniach, wypracowywanie pewnych wzorców zachowania, krótko mówiąc walka z “wolną amerykanką” i temu też ma służyć nasza konferencja – mówi nam doktor Barwijuk.

Z informacji uzyskanej od organizatorów wynika, że w wydarzeniu będzie uczestniczyć nawet 200 lekarzy. W części wystawowej weźmie udział 16 firm. Impreza zlokalizowana jest w stołecznym hotelu So­und Gar­den przy ul Żwirki i Wigury 18.

Pierwszego dnia konferencji (sobota, 25 czerwca) w planie są wy­kła­dy mię­dzy­na­ro­do­wy­ch spe­cja­li­stów, po­świę­co­ne za­gad­nie­niom te­ore­tycz­nym i prak­tycz­nym, zwią­za­nym z tech­ni­ka­mi wy­ko­ny­wa­nia za­bie­gów gi­ne­ko­lo­gii pla­stycz­nej i re­kon­struk­cji stref in­tym­ny­ch, uzu­peł­nio­ne o ope­ra­cje mo­de­lu­ją­ce syl­wet­kę i usu­wa­ją­ce de­fek­ty po­po­ro­do­we.

Drugiego dnia (niedziela, 26 czerwca) mają być prezentowane no­wo­ści i spraw­dzo­ne tech­ni­ki po­pra­wy funk­cjo­nal­no­ści i este­ty­ki stref in­tym­ny­ch za po­mo­cą mało i mi­kro­in­wa­zyj­ny­ch za­bie­gów gi­ne­ko­lo­gii este­tycz­nej. Ponadto można liczyć na zapoznanie się pod­sta­wami gi­ne­ko­lo­gii este­tycz­nej, do­brymi prak­ty­kami oraz informacjami nt. wła­ści­wej kwalifikacji pacjentek.

Jak zapowiadają organizatorzy for­mu­ła kon­gre­su ma na celu wpro­wa­dze­nie le­ka­rzy w te­mat gi­ne­ko­lo­gii pla­stycz­nej. Za­pre­zen­to­wać tech­ni­kę i za­sa­dy po­praw­ne­go wy­ko­na­nia za­bie­gów w po­sta­ci pre­zen­ta­cji mul­ti­me­dial­ny­ch oraz filmów. Pokazane zostanie m.in. na­gra­nie z ope­ra­cji la­bio­wa­gi­no­pe­ri­ne­oin­tro­ito­pla­sty­ki, li­po­trans­fe­ru tkan­ki tłusz­czo­wej do pier­si i la­se­ro­te­ra­pii po­chwy.

Nie zabraknie też tematów, dotyczących biznesowego funkcjonowania praktyki lekarskiej. Prezentowane będą za­gad­nie­nia z zakresu mar­ke­tin­gu me­dycz­ne­go. Poruszony zostanie temat podatku VAT, czy for­mu­la­rza świa­do­mej zgo­dy pa­cjen­ta na zabieg.

Mamy nadzieję, że program, który jest bardzo interesujący, przyciągnie na konferencję wielu lekarzy, nie tylko ginekologów – mówi nam dr n. med. Andrzej Barwijuk.

Źródło: rynekestetyczny.pl/PTGP


Komentarze

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>